Privacyverklaring Femke Hofstede

Datum: 05-03-2019

Wij nemen de privacy van onze websitebezoekers en cliënten serieus en verwerken hun persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 
Doel en bewaartermijn
Voor het leveren van onze diensten (het aangaan van een coachings- of trainingsovereenkomst) hebben wij enkele gegevens van u nodig. U verstrekt ons deze gegevens via het contactformulier, telefonisch, via e-mail of op andere wijze.
Voor dit doel verwerken wij: uw naam, de naam van uw bedrijf (indien nodig), uw contactgegevens (naw-gegevens indien nodig), uw betaalgegevens en de correspondentie die we met u voeren.

Wij bewaren deze gegevens zolang als we ze nodig hebben voor de uitvoering van de coachingovereenkomst. Daarna verwijderen we de gegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze te bewaren (wettelijke bewaartermijn).

De logfiles van onze website (de zogenoemde server logfiles) houden rudimentaire informatie bij, zoals opgeroepen bestanden met datum, tijd, browsertype en -taal en ip-adres. Doel hiervan is het veilig en bereikbaar houden van de website, waar wij een legitiem belang bij hebben. De logfiles worden na 7 dagen (bewaartermijn) automatisch verwijderd.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden
Onze website wordt gehost bij een hostingprovider, met wie wij een verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Wij verstrekken geen persoonsgegevens van website-bezoekers of cliënten aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor onze dienst, voor de nakoming van wettelijke verplichtingen of voor de aangifte van strafbare feiten.

Beveiliging
Wij zorgen voor een passende beveiliging van uw persoonsgegevens om ongeautoriseerde toegang en misbruik te beperken. Uw gegevens worden in de EU opgeslagen.

Privacyrechten
De AVG geeft u het recht:
· inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben
· uitleg te krijgen hoe wij aan uw gegevens zijn gekomen (als u de gegevens niet zelf aan
  ons heeft verstrekt)
· fouten in uw gegevens te laten corrigeren
· uw persoonsgegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld als u uw toestemming intrekt of
  wij deze gegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze hebben
  verzameld
· uw persoonsgegevens overgedragen te krijgen in excel-formaat (in door de AVG bepaalde
  gevallen)
· bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of het gebruik van deze
  gegevens te beperken

Als u van bovenstaande rechten gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens.

Cookies
Deze website maakt uitsluitend gebruik van strikt noodzakelijke cookies om de website goed te laten werken.

Klacht indienen
Heeft u vragen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? Laat het ons weten. Daarnaast kunt u bij de Nederlandse toezichthouder terecht met klachten over de manier waarop organisaties met uw persoonsgegevens omgaan: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen in privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen, bijvoorbeeld bij veranderingen in ons dienstenaanbod. Raadpleeg deze verklaring daarom met enige regelmaat.

Contactgegevens
Femke Hofstede (zie contactpagina)